Przejdź do treści

FUNDUSZE UNIJNE 2021-2027

Operacja mająca na celu wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez realizację planu włączenia społecznego, w szczególności przygotowanie LSR zgodnie z opisem procesu przygotowania LSR. Działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w ramach poddziałania Wsparcie przygotowawcze objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


UMOWA na realizację LSR w latach 2024-2029 została podpisana 12.12.2023 r.!!!

Uroczystego odbioru umowy dokonali:
Wiceprezes – p. Artur Nenczak oraz Skarbnik -Ewa Mandau.
Cieszymy się, że nasza LGD została oceniona pozytywnie i uzyskała tym samym środki w pełnej zaplanowanej alokacji, za którą w latach kolejnych będziemy wspólnie realizowali założenia LSR.

Niebawem rozpoczniemy proces planowania, harmonogram wydatkowania tych środków a tymczasem czekamy z niecierpliwością na wytyczne a przede wszystkim na przekazanie nam środków, tak by jak najszybciej móc wspólnie z lokalną społecznością wdrażać zadania zaplanowane w LSR.

fot. Andrzej Goinski


Szanowni Mieszkańcy,

zapraszamy Państwa do wyrażenia swojej opinii/ zgłoszenia uwag do projektu Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” na lata  2023-2029, którą wspólnie tworzymy w celu pozyskania funduszy unijnych na rozwój naszego obszaru, tj. gmin: Aleksandrów Kujawski, Bądkowo, Koneck, Raciążek, Waganiec, Zakrzewo i miast Aleksandrów Kujawski, Ciechocinek i Nieszawa.

Uwagi do założeń LSR, którą na początku czerwca 2023 r. złożymy w konkursie do Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zgłaszać można na Formularzu konsultacyjnym (FORMULARZ DO POBRANIA) od 24.05.2023 r. do 29.05.2023 r. (włącznie):

  1. a. za pośrednictwem poczty e-mail: ziemia.kujawska@wp.pl;
    Z uwagi na konkurencyjny wybór LSR w ramach ogłoszonego naboru, aby otrzymać konsultowany dokument Strategii, należy wysłać wiadomość e-mail na adres: ziemia.kujawska@wp.pl w treści podając: swoje imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania lub nazwę i adres siedziby reprezentowanego podmiotu (w celu potwierdzenia, że dokument konsultowany jest z mieszkańcami obszaru Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”). W tytule wiadomości prosimy wpisać: Konsultacje projektu LSR.
  2. dostępnym bezpośrednio w biurze LGD Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziem Kujawskiej” (ul. Piaskowa 4, Odolion, 87-700 Aleksandrów Kujawski ), które pełni funkcję punktu konsultacyjnego. Punkt czynny jest dla osób chcących zapoznać się z treścią dokumentu w godz. 8.00-14.00.

Uwagi zgłoszone do LSR zostaną przeanalizowane przez Zespół Ekspertów, składający się z pracowników Biura i Zarządu LGD.

Do udziału w konsultacjach zapraszamy przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych (stowarzyszeń, fundacji, klubów sportowych, KGW, OSP), społecznych liderów (m.in. sołtysów oraz przedstawicieli Rady Sołeckiej, Rady Osiedli), pracowników instytucji publicznych, przedsiębiorców, osoby planujące założyć własną firmę, przedstawicieli instytucji rynku pracy i otoczenia biznesu, animatorów życia kulturalnego i społecznego, osoby pracujące z dziećmi, młodzieżą, osobami z niepełnosprawnością, radnych gminnych, reprezentantów szkół oraz parafii z obszaru LSR.

Z góry dziękujemy za Państwa zaangażowanie oraz wyrażone opinie.


W dniach 8 i 9 maja 2023 r. Stowarzyszenie ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” przeprowadziło cykl spotkań z Sołtysami gmin: Bądkowo, Aleksandrów Kujawski, Koneck, Waganiec, Raciążek, Zakrzewo aby dokładnie zbadać potrzeby, oczekiwania, zebrać opinie oraz określić kierunki rozwoju naszego regionu w nowej perspektywie. Wypracowane podczas spotkań wnioski zostaną uwzględnione w przygotowywanych na konkurs dokumentach.
Przypominamy, że do dnia do 7 czerwca 2023 roku Stowarzyszenie ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” ma czas na złożenie strategii wraz z kompletem dokumentów.

Szanowni Państwo!

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” kontynuuje prace nad Lokalną Strategia Rozwoju na lata 2023-2027.
Niniejsza ankieta jest anonimowa i ma za zadanie zbadać Państwa potrzeby, oczekiwania, zebrać opinie oraz określić kierunki rozwoju naszego regionu, tj. gmin: Bądkowo, Aleksandrów Kujawski, Koneck, Waganiec, Raciążek, Zakrzewo oraz miast: Aleksandrów Kujawski, Ciechocinek, Nieszawa, w kolejnym okresie programowania. W tym celu zwracamy się z prośbą o wypełnienie krótkiej ankiety.

Link do ankiety: https://forms.gle/J9CLyhwcnkbTkjmg6


Szanowni Państwo!

W związku z trwającymi pracami nad Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2023-2027 prosimy o wypełnienie ankiety, która pomoże w opracowaniu skutecznego Planu Komunikacji zapewniającego sprawny przepływ informacji pomiędzy mieszkańcami, podmiotami z obszaru LGD Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” a Stowarzyszeniem.
Z góry dziękujemy za Państwa udział w tworzeniu Planu Komunikacji.”

Link do ankiety: https://forms.gle/yMAAMPbNXDcf8t6E7


STRATEGIA na lata 2023-2029

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” przygotowuje Lokalną Strategię Rozwoju na nowy okres programowania funduszy unijnych 2021-2027. Prace przygotowawcze są rozbudowanym procesem partycypacyjnym włączającym mieszkańców z obszaru Gmin Aleksandrów Kujawski, Bądkowo, Koneck, Raciążek, Waganiec, Zakrzewo oraz Miast Aleksandrów Kujawski, Ciechocinek, Nieszawa – terenie działa LGD Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”. Członkami Stowarzyszenia jest aktualnie 86 podmiotów, w tym samorządy lokalne, organizacje pozarządowe, firmy oraz mieszkańcy. LGD działa w sposób otwarty i transparentny. Na naszej stronie internetowej są dostępne aktualne informacje i dokumenty: statut, skład Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej.

Prace nad przygotowaniem nowej strategii LGD rozpoczęły od powołania zespołu roboczego ds. LSR składającego się z członków LGD i pracowników biura LGD oraz przeprowadzonym we wrześniu 2022 roku cyklem spotkań informacyjno-konsultacyjnych w gminach. Zdiagnozowane przez uczestników potrzeby, zasoby lokalne, cele rozwojowe stały się punktem wyjścia do planowanej strategii.S potkania zakładały szeroki udział dużej grupy mieszkańców oraz ważnych grup interesariuszy. Informacje o spotkaniach zostały przesłane do wszystkich gmin w terenu działania LGD z prośbą o rozpowszechnienie informacji. Zaproszenie do angażowania się w proces tworzenia nowej strategii pojawiło się także na łamach Gazety Pomorskiej oraz na stronie www.ziemiakujawska.pl a także na profilu facebook https://www.facebook.com/ziemia.kujawska. Wszelkie informacje na temat spotkań, badań, stoisk konsultacyjnych, warsztatów pojawiają się na bieżąco na tym profilu i stąd w głównej mierze mieszkańcy czerpią bieżące informacje o aktywności LGD.

W dniu 10 marca 2023 roku został ogłoszony oficjalnie nabór na wybór LSR przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego (https://mojregion.eu/rpo/rlks/aktualnosci-rlks/ogloszenie-o-konkursie-na-wybor-lsr/). LGD ma czas do 7 czerwca 2023 roku na złożenie strategii wraz z kompletem dokumentów. W związku z powyższym trwają intensywne prace nad opracowaniem tekstu LSR na podstawie analizy zebranych informacji w całym procesie partycypacyjnym.

W drugiej połowie kwietnia i w maju odbędą się liczne spotkania konsultacyjne na całym obszarze LSR, podczas których zostaną zaprezentowane cele, przedsięwzięcia oraz planowany budżet na nową strategię zgodnie z warunkami określonymi w konkursie na wybór LSR.

W zakresie planowanej strategii znajdują się obszary tematyczne określone w Planie Strategicznym WPR (Europejski Fundusz Rolny na rzez Rozwoju Obszarów Wiejskich), oraz cele określone w programie regionalnym Fundusze dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 – Europejski Fundusz Społeczny +.

Zakresy PS WPR skierowane na wdrażanie LSR, z których trzeba wybrać wiodące, najbardziej potrzebne na danym obszarze:

1. Rozwój przedsiębiorczości, w tym rozwój biogospodarki lub zielonej gospodarki w szczególności:

a) podejmowanie pozarolniczej działalności gospodarczej przez osoby fizyczne,

b) rozwijanie pozarolniczej działalności gospodarczej,

c) rozwijanie przedsiębiorstw społecznych.

2. rozwój pozarolniczych funkcji gospodarstw rolnych w szczególności w zakresie:

a) gospodarstw agroturystycznych,

b) zagród edukacyjnych,

c) gospodarstw opiekuńczych.

3. Rozwój współpracy w ramach krótkich łańcuchów żywnościowych.

4. Poprawa dostępu do usług dla lokalnych społeczności, z wyłączeniem inwestycji produkcyjnych oraz operacji w zakresach wymienionych w punktach 1-2.

5. Przygotowanie koncepcji inteligentnej wsi.

6. Poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej.

7. Kształtowanie świadomości obywatelskiej o znaczeniu zrównoważonego rolnictwa, gospodarki rolnospożywczej, zielonej gospodarki, biogospodarki oraz ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego polskiej wsi a także wzmacnianie programów edukacji liderów życia publicznego i społecznego.

8. Włączenie społeczne osób w niekorzystnej sytuacji.

W zależności od zakresu beneficjentami pomocy mogą być osoby fizyczne, w tym wykonujące działalność gospodarczą,  osoby prawne, w tym organizacje pozarządowe, jednostki sektora finansów publicznych, mikro- i małe przedsiębiorstwa lub LGD (w ramach projektów grantowych lub operacji własnych),  jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.

W ramach programu Fundusze dla Kujaw i Pomorza mogą być realizowane natomiast  w 4 zakresach:

1. Cel szczegółowy 4(c) wspieranie zrównoważonego pod względem płci uczestnictwa w rynku pracy, równych warunków pracy oraz lepszej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, w tym poprzez dostęp do przystępnej cenowo opieki nad dziećmi i osobami wymagającymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu:

a) szkolenia/warsztaty i inne formy podnoszenia wiedzy i świadomości dla osób zajmujących się edukacją i pracą z dziećmi i młodzieżą – jak w codziennej pracy walczyć ze stereotypami płci, w tym także przemocą rówieśniczą uwarunkowaną przekonaniami związanymi z płcią;

b) kluby rodzica – miejsca spotkań rodziców, zależnie od potrzeb ukierunkowane na: – wsparcie (wymiana doświadczeń, warsztaty motywujące, psychologiczne, coaching, kręgi wsparcia) dla kobiet próbujących godzić życie zawodowe z rodzinnym, wzmacniające poczucie własnej wartości i motywację do przełamywania stereotypów dot. roli kobiet i rozwoju osobistego, – wsparcie dla mężczyzn w zakresie przełamywania stereotypów związanych z rolą mężczyzn w rodzinie i społeczeństwie, zachęcające do większego zaangażowania w obowiązki opiekuńcze (w tym wymiana doświadczeń, kręgi wsparcia, doradztwo psychologiczne i warsztaty);

c) inne działania mające na celu przełamywanie stereotypów związanych z płcią, w tym uświadamiające i uwzględniające fakt, że kobiety mieszkające na obszarach wiejskich są bardziej dyskryminowane i borykają się z większą liczbą stereotypów płci niż kobiety mieszkające na obszarach miejskich, prowadzone w formach dostosowanych do potrzeb lokalnej społeczności.

2. Cel szczegółowy 4(f) wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia, w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, od wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem przez ogólne i zawodowe kształcenie i szkolenie, po szkolnictwo wyższe, a także kształcenie i uczenie się dorosłych, w tym ułatwienie mobilności edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami:

a) wsparcie na rzecz tworzenia i funkcjonowania edukacyjnych klubów młodzieżowych – możliwy jest ich bardzo szeroki obszar tematyczny, uwzględniający zainteresowania, zdolności, potrzeby, predyspozycje dzieci i młodzieży w tym zajęcia filmowe, muzyczne, artystyczne, sportowe, z robotyki, programowania, nt. lokalnej tożsamości i kultury;

b) wsparcie edukacji społecznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży m.in. poprzez realizację spotkań, warsztatów i wizyt studyjnych;

c) wsparcie dla podmiotów działających w imieniu młodzieżowych grup nieformalnych na realizację projektów edukacyjnych, umożliwiających rozwijanie uzdolnień grupy i ukierunkowanych na osiągniecie przez nią konkretnego celu (np. przygotowanie do udziału w krajowym lub międzynarodowym konkursie);

d) warsztaty w obszarze ginących zawodów (np. w ramach organizacji wioski ginących zawodów) przyczyniające się do wzrostu wiedzy nt. tradycji regionu i nabywania umiejętności przydatnych w wyborze ścieżek kształcenia i w przyszłym życiu zawodowym;

e) inne działania realizowane poza edukacją formalną (np. zajęcia w świetlicy wiejskiej) mające na celu wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży znajdującej się w niekorzystanej sytuacji z powodu m.in. wykluczenia komunikacyjnego czy sytuacji społeczno-ekonomicznej rodzin.

3. Cel szczegółowy 4(g) wspieranie uczenia się przez całe życie, w szczególności elastycznych możliwości podnoszenia i zmiany kwalifikacji dla wszystkich, z uwzględnieniem umiejętności w zakresie przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych, lepsze przewidywanie zmian i zapotrzebowania na nowe umiejętności na podstawie potrzeb rynku pracy, ułatwianie zmian ścieżki kariery zawodowej i wspieranie mobilności zawodowej:

– tworzenie Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji, które angażują mieszkańców lokalnej społeczności w rozwijanie kompetencji życiowych, społecznych i zawodowych.

4. Cel szczegółowy 4(l) wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci. Działania na rzecz integracji seniorów, pozwalające uchronić tę grupę społeczną przed izolacją i wykluczeniem społecznym poprzez wdrażanie rozwiązań z aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:

a) kluby seniora;

b) uniwersytety trzeciego wieku;

c) gospodarstwa opiekuńcze.

Beneficjentem są tu Lokalne Grupy Działania, które ujmą te zakresy w PROJEKTACH GRANTOWYCH, a następnie będą prowadziły nabory na GRANTY skierowane dla mieszkańców obszaru LSR.

Wszelkie informacje na temat planowanej strategii można uzyskać w LGD pod numer 54 2824097 lub pisząc na mail ziemia.kujawska@wp.pl

Zapraszamy do kontaktu oraz cały czas jesteśmy otwarci na współpracę w różnych formach partnerstwa.


SPOTKANIA KONSULTACYJNE

W LGD Stowarzyszenie ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” trwają prace nad opracowaniem kierunków rozwoju dla kolejnego okresu programowania UE, tj. 2021-2027.

W dniach 26-27 stycznia 2023 r. w siedzibie Stowarzyszenia odbyły się dwa spotkania konsultacyjne dla przedsiębiorców z terenu powiatu aleksandrowskiego oraz dla KGW, OSP, Stowarzyszeń i innych grup formalnych. Spotkania prowadziła Pani Dyrektor Alicja Zdziarska. Dzięki wysokiej frekwencji udało nam się wspólnie wypracować ciekawe pomysły i rozwiązania do wdrożenia w nowej perspektywie.

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy wszystkim obecnym przedstawicielom lokalnej społeczności za udział i zaangażowanie!ZAPLANUJ Z NAMI LOKALNĄ STRATEGIĘ ROZWOJU

W LGD Stowarzyszenie ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” trwają prace nad opracowaniem kierunków rozwoju dla kolejnego okresu programowania UE, tj. 2021-2027. Podczas diagnozowania obszaru i określania przyszłych kierunków wsparcia bardzo zależy nam na opinii różnych branż. Dlatego serdecznie zapraszamy na kolejne spotkania branżowe:

  • dla przedsiębiorców z terenu powiatu aleksandrowskiego, które odbędzie się w dniu 26 stycznia 2023 r. o godz. 11.00 w siedzibie Stowarzyszenia ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” tj.ul.Piaskowa 4,
  • dla KGW, OSP, Stowarzyszeń i innych grup formalnych, które odbędzie się w dniu 27 stycznia 2023 r. o godz. 11.00 w siedzibie Stowarzyszenia ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” tj.ul.Piaskowa 4.

W przypadku dodatkowych potrzeb organizacyjnych wynikających z niepełnosprawności, prosimy o podanie takiej informacji podczas zgłoszenia udziału w spotkaniu, celem odpowiedniego przygotowania miejsca spotkania.


W dniu 26.09.2022 r. zakończyliśmy cykl konsultacji społecznych LSR.

Spotkania odbywały się na terenie całego powiatu aleksandrowskiego i dotyczyły głownie Budowy Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” na lata 2023 – 2029.

Podczas części warsztatowej uczestnicy dokonywali analizy mocnych i słabych stron obszaru objętego strategią oraz starali się wskazać możliwości rozwoju poprzez ankiety i karty projektu.

Serdecznie dziękujemy za udział wszystkim uczestnikom, którzy swoim głosem reprezentowali Mieszkańców, Przedsiębiorców, Rolników, Władze oraz Pracowników Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych oraz Przedstawicieli organizacji pozarządowych, Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Kół Gospodyń Wiejskich działających na terenie LSR.


Konsultacje Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” ze społecznością Miasta Aleksandrów Kujawski w dniu 20.09.2022 r.


Dnia 21.09.2022 r. odbyliśmy dwa spotkania konsultacyjne Lokalnej Strategii Rozwoju ze społecznością – w Ciechocinku oraz w Raciążku. Uczestnicy obu spotkań wykazali się niezwykłym zaangażowaniem i kreatywnością za co serdecznie dziękujemy!
Zapraszamy do udziału w dzisiejszych spotkaniach w Urzędzie Miasta Nieszawa oraz Urzędzie Gminy Waganiec.


Pierwszy etap konsultacji w Gminie Aleksandrów Kujawski już za nami!
Zachęcamy do udziału w kolejnych spotkaniach organizowanych na terenie całego powiatu!


Zapraszamy na gminne spotkania informacyjno-konsultacyjne

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” serdecznie zaprasza mieszkańców powiatu aleksandrowskiego na otwarte gminne spotkania informacyjno-konsultacyjne dot. opracowania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru działania Stowarzyszenia, tj. powiatu aleksandrowskiego dla kolejnego okresu programowania UE, tj. 2021-2027. Spotkania są elementem diagnozy obszaru i stanowić będą podstawę do przygotowania przyszłej strategii rozwoju.

Pobierz: Szczegółowe informacje – program i harmonogram spotkań

W razie braku możliwości uczestnictwa w spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych istnieje możliwość pobrania kart pracy wypełnienia i odesłania na adres mailowy Stowarzyszenia ziemi.kujawska@wp.pl bądź można je dostarczyć do biura Stowarzyszenia ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” tj. ul.Piaskowa 4, Odolion 87-700
 
Pobierz: ankieta
 
W przypadku dodatkowych potrzeb organizacyjnych wynikających z niepełnosprawności, prosimy o podanie takiej informacji podczas zgłoszenia udziału w spotkaniu, celem odpowiedniego przygotowania miejsca spotkania.


13 czerwca 2022 r. prezes Zarządu Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” p. Andrzej Olszewski podpisał umowę o przyznanie pomocy na wsparcie przygotowawcze, którego celem jest przygotowanie nowego dokumentu strategicznego, tzw. LSR, na lata 2023-2027 szeroko konsultowanego z lokalną społecznością.

Nowa strategia obejmować będzie mogła działania zaplanowane do realizacji w ramach środków:

  • Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 oraz
  • Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027,

w tym m.in. ukierunkowane na rozwój przedsiębiorczości, poprawę dostępu do małej infrastruktury publicznej, ochronę dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego polskiej wsi, a także integrację społeczną oraz uczenie się przez całe życie.

Umowę ze strony Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego podpisał wicemarszałek Zbigniew Sosnowski.

Pobierz: Plan włączenia społeczności wraz z opisem procesu przygotowania LSR (PDF)