Przejdź do treści

Informacja z posiedzenia Rady – konkurs nr 3/2023

W dniach 18 oraz 20 grudnia 2023 r. odbyło się posiedzenie Rady Decyzyjnej Stowarzyszenia ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” w wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny operacji złożonych w biurze Stowarzyszenia ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” w odpowiedzi na konkurs nr 3/2023 na działanie w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

Dokumentacja konkursowa wraz z wnioskami zostanie przekazana do dalszej oceny do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

POUCZENIE:
Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wniesienia protestu od:

  1. uzyskania negatywnej oceny zgodności z LSR, albo
  2. nieuzyskania przez operację minimalnej liczby punktów, albo
  3. jeżeli operacja została wybrana, ale nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze (okoliczność, że operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia protestu), albo
  4. ustalenia przez LGD kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana.
    Protest wnosi się w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia od LGD o wynikach wyboru i oceny operacji.

Pobierz: Uchwała – Lista operacji wybranych
Pobierz: Protokół z posiedzenia
Pobierz: Lista operacji zgodnych
Pobierz: Wzór protestu