Przejdź do treści

Maluch Odkrywca – upowszechnienie edukacji przedszkolnej na terenie miasta Nieszawa

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” w partnerstwie z Gminą Miejską Nieszawa w okresie od 01.08.2019 r. do 31.07.2020 r. realizuje projekt pt.: „Maluch Odkrywca – upowszechnienie edukacji przedszkolnej na terenie miasta Nieszawa” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.1 Wychowanie przedszkolne.

Celem głównym projektu jest utworzenie 30 nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku przedszkolnym z terenu Powiatu Aleksandrowskiego oraz podniesienie kwalifikacji / kompetencji 1 nauczyciela.

Cele szczegółowe: zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych oraz upowszechnienie wychowania przedszkolnego wśród dzieci 3-5 letnich i dzieci z niepełnosprawnościami, wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, poprawienie warunków prowadzonych zajęć wychowania przedszkolnego, wzrost dostępności do przedszkoli poprzez otwarcie nowych grup przedszkolnych, wyrównywanie szans rozwojowych dzieci w wieku przedszkolnym poprzez organizacje zajęć dodatkowych. Poprawa jakości wychowania przedszkolnego w drodze doskonalenia zawodowego 1 nauczyciela, w tym w szczególności do pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz rozszerzenie oferty przedszkola o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne – zajęcia logopedyczne.

 

Planowane efekty:

1) Liczba utworzonych nowych miejsc wychowania przedszkolnego: 30 miejsc;

2) Liczba dzieci objętych dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej: 30 dzieci;

3) Liczba nauczycieli, którzy uzyskają nowe kwalifikacje / kompetencje: 1 osoba;

 

Całkowita wartość projektu wynosi 317 527,43 PLN, w tym dofinansowanie ze środków europejskich w kwocie 269 898,31 PLN.

Pobierz: Regulamin rekrutacyjny

Pobierz: Formularz zgłoszeniowy