Przejdź do treści

NOWA PERSPEKTYWA 2023-2027 

Stowarzyszenie ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” przygotowało nową Lokalną Strategię Rozwoju (LSR), którą będziemy wdrażać w latach 2023-2027.

W proces planowania strategicznego była włączona społeczność lokalna – wzięto bowiem pod uwagę wyniki badania potrzeb społeczności lokalnej przeprowadzonego głownie poprzez spotkania konsultacyjne z przedstawicielami oraz badania ankietowe.

W perspektywie 2023-2027 dofinansowania grantobiorcom udzielać będziemy ze środków  Programu Europejskie Fundusze dla Kujaw i Pomorza oraz Programu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej.

Nasze cele:

– CEL.C.1 Rozwój przedsiębiorczości realizowany poprzez dwa przedsięwzięcia:

  • P.1.1. Wspieranie podejmowania działalności gospodarczej
  • P.1.2. Wspieranie rozwoju działalności gospodarczej

– CEL C.2. Poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej realizowany poprzez dwa przedsięwzięcia :

  • P.2.1. Poprawa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej
  • P.2.2. Poprawa infrastruktury kulturalnej

– CEL C.3. Wzrost aktywności społecznej lokalnej i integracji mieszkańców na rzecz inkluzji społecznej realizowany poprzez cztery przedsięwzięcia :

  • P.3.1. Poprawa infrastruktury wspierającej włączenie społeczne
  • P.3.2. Przełamywanie stereotypów związanych z płcią
  • P.3.3. Wsparcie dzieci i młodzieży poza edukacją formalną
  • P.3.4. Wspieranie integracji społecznej

Z  założeń naszej nowej LSR będą mogły skorzystać zarówno osoby fizyczne – mieszkańcy obszaru powiatu aleksandrowskiego, a także osoby prawne, w szczególności organizacje społeczne, jednostki sektora finansów publicznych oraz podmioty gospodarcze.

Już 12 grudnia 2023 r. planowana jest uroczystość wręczania Umów o warunkach i sposobie realizacji strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w latach 2021-2027 Lokalnym Grupom Działania z województwa Kujawsko-Pomorskiego.