Przejdź do treści

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW 2/G/2019

Odolion, 26.02.2019 r.


Ogłoszenie o naborze wniosków

Numer naboru: 2/G/2019

 


Typ projektu: Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:

  • TYP 1c) kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukację, liderowanie, coaching rówieśniczy),
  • TYP 1f) inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym.

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” na lata 2014-2020

Przedsięwzięcie: Aktywna integracja społeczna lub społeczno-zawodowa (Typ 1c, 1f, SZOOP RPO WK-P)

Cel ogólny: Stworzenie miejsca dostatniego życia wspólnoty ludzi przedsiębiorczych, skupionych wokół
partnerskiej współpracy, posiadających wizję własnego rozwoju w oparciu o zasoby lokalne.

Cel szczegółowy: Poprawa sytuacji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez
zwiększenie aktywności społecznej lub społeczno-zawodowej.

Pobierz: Zaktualizowana treść ogłoszenia (2020-05-25)

Pobierz: Pełne ogłoszenie o naborze 2/G/2019
Pobierz: Załączniki do naboru
Pobierz: Wzór formularza wniosku o rozliczenie grantu


WYNIKI NABORÓW

W dniu 9 maja 2019 roku w siedzibie LGD Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia związane głównie z oceną wniosków jakie wpłynęły na konkursy nr 2/G/2019 oraz 3/G/2019, tj. na projekty objęte grantem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11, Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR, Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: TYP 1c) kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukację, liderowanie, coaching rówieśniczy), TYP 1f) inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym oraz TYP 2a) usługi wzajemnościowe, samopomocowe, TYP 2b) lider lub animator aktywności lokalnej oraz obywatelskiej, 
TYP 2c) inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej.

 

Zachęcamy do śledzenia strony www.ziemiakujawska.pl, gdyż następne konkursy będą niebawem.

 

Pobierz: Protokół z posiedzenia nr 5/2019 Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej”

Pobierz: Protokół Komisji Skrutacyjnej z posiedzenia Rady nr 5/2019 – dotyczy konkursów nr 2/G/2019 oraz 3/G/2019

Pobierz: Uchwała nr 48/2019 Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej” w sprawie zatwierdzenia listy projektów zgodnych/niezgodnych z LSR

Pobierz: Uchwała nr 54/2019 Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej” w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do realizacji LSR w naborze wniosków nr 2/G/2019

Pobierz: Uchwała nr 61/2019 Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej” w sprawie zatwierdzenia listy projektów zgodnych/niezgodnych z LSR

Pobierz: Uchwała nr 68/2019 Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej” w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do realizacji LSR w naborze wniosków nr 2/G/2019


ODWOŁANIA/PROTESTY: BRAK