Przejdź do treści

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW 2/2017

Odolion, 11.10.2017 r.

Ogłoszenie nr 2/2017

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

 

Lokalna Grupa Działania ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Nr konkursu LGD: 2/2017

Termin składania wniosków: od 25.10.2017 do 08.11.2017

Miejsce składania wniosków:

Biuro Lokalnej Grupy Działania ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”

Odolion, ul. Piaskowa 4,

87-700 Aleksandrów Kujawski

od 25.10.2017 do 07.11.2017 (od godz. 8:00 do godz. 15:00)

08.11.2017 (od godz. 8:00 do godz. 12:00)

Wnioski należy składać bezpośrednio tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

 

Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz wniosek w formie dokumentu elektronicznego zapisany na informatycznym nośniku danych.

Forma wsparcia: refundacja.

Zakres tematyczny operacji: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwój działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

 

Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielania wsparcia – stanowią załącznik nr 10 do ogłoszenia.

Cele ogólne i szczegółowe LSR oraz przedsięwzięcia, wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźników zostały określone w załączniku nr 11 o ogłoszenia.

Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji – stanowią załącznik nr 12 do ogłoszenia.

 

Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji – stanowi załącznik nr 13 do ogłoszenia.

 

Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 40 pkt.

/spełnienie powyższego minimum punktowego jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę LGD/

 

Limit środków w ramach naboru: 1 500 000,00 zł

Minimalna całkowita wartość operacji: 50 000,00 zł

Maksymalna kwota wsparcia: 200 000,00 zł

Intensywność pomocy: do 70% kosztów kwalifikowalnych

 

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność wraz z instrukcjami wypełniania oraz wzór umowy o przyznanie pomocy znajduje się na stronach internetowych:

Lokalna Strategia Rozwoju, opis kryteriów wyboru operacji, zasady przyznawania punktów ze spełnionego kryterium oraz inne Załączniki do niniejszego ogłoszenia znajdują się w siedzibie LGD ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”, a także na stronie internetowej:

www.ziemiakujawska.pl

 

Szczegółowe informacje udzielane dodatkowo w Biurze LGD ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”.

Pytania należy kierować na adres Stowarzyszenia e-mailziemia.kujawska@wp.pl lub telefonicznie (54) 282 40 97.

 

Załączniki do ogłoszenia:

Pobierz: Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z)

Pobierz: Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z) zaktualizowana 23 listopada 2016 r.

Pobierz: Wzór biznesplanu – tabele finansowe (MS Excel)

Pobierz: Wzór biznesplanu – Wersja MS Word

Pobierz: Informacja pomocnicza do biznesplanu

Pobierz: Wzór formularza umowy o przyznanie pomocy (wersja 5z) obowiązuje od 20 lipca 2017 r.

Pobierz: Załącznik nr 1 do umowy o przyznanie pomocy – zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (.pdf)

Pobierz: Załącznik nr 2 do umowy o przyznanie pomocy – wykaz działek ewidencyjnych

Pobierz: Załącznik nr 3 do umowy o przyznanie pomocy – kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych

Pobierz: Załącznik nr 3a do umowy o przyznanie pomocy – kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020)

Pobierz: Wzór formularza wniosku o płatność (wersja 2z)

Pobierz: Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 2z) zaktualizowana na dzień 4 maja 2017 r.

Pobierz: Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

Pobierz: Zasady wypełniania oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

Pobierz: Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia

Pobierz: Cele ogólne i szczegółowe LSR – LGD Odolion

Pobierz: Lokalne kryteria wyboru operacji (PROW). Zakres tematyczny: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwój działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie

Pobierz: Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji

 


 

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH WYBORU I OCENY OPERACJI RADY STOWARZYSZENIA ,,PARTNERSTWO DLA ZIEMI KUJAWKSIEJ” KONKURS NR 2/2017

Informacja z II posiedzenia Rady Stowarzyszenia ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”

W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny operacji złożonych w związku z naborem wniosków nr 2/2017, w zakresie tematycznym: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwój działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie, Rada LGD podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków z naboru w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

POUCZENIE: Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wniesienia protestu.

Protest przysługuje wnioskodawcom jeśli operacja, o której wsparcie ubiega się wnioskodawca:

  1. została negatywnie oceniona pod względem zgodności z LSR albo
  2. nie uzyskała minimalnej liczby punktów w ramach kryteriów wyboru operacji (czyli nie została wybrana przez LGD) albo
  3. została wybrana ale nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków (okoliczność, że operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia protestu)
  4. protest przysługuje także od ustalenia przez LGD kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana.

 

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia wnioskodawcy informacji od LGD w sprawie wyników wyboru operacji.

Pobierz: Lista operacji zgodnych z LSR.
Pobierz: Lista operacji wybranych (ze wskazaniem, które z nich mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków).
Pobierz: Protokół z posiedzenia Rady LGD dotyczącego oceny i wyboru operacji, zawierający informację o wyłączeniach z procesu decyzyjnego, ze wskazaniem których wniosków wyłączenia dotyczyły.
Pobierz: Wzór protestu.

 


WYNIKI NABORÓW

 

W dniu 11 kwietnia 2018 r., w Biurze Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”, Odolion, ul. Piaskowa 4, 87-700 Aleksandrów Kujawski, odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”.

Posiedzenie dotyczyło podjęcia uchwał zmieniających do uchwał wskazanych przez Urząd Marszałkowski odnośnie naborów 1/2017 oraz 2/2017.

Pobierz: Protokół z posiedzenia nr 4/2018 Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej”

Pobierz: Uchwała nr 127/2018 ws. zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR w ramach konkursu nr 2/2017

Pobierz: Uchwała nr 136/2018 ws. zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach konkursu nr 2/2017

Pobierz: Uchwała nr 139/2018 ws. zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach konkursu nr 1/2017

 


 

W dniu 16 maja 2018 r., w Biurze Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”, Odolion, ul. Piaskowa 4, 87-700 Aleksandrów Kujawski, odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”.

Posiedzenie dotyczyło wyboru operacji w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność’’ objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Pobierz: Protokół z posiedzenia nr 6/2018 Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej”

Pobierz: Protokół z Komisji Skrutacyjnej z Posiedzenia Rady nr 6/2018

Pobierz: Uchwała nr 141/2018 ws. zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach konkursu nr 1/2017

Pobierz: Uchwała nr 142/2018 ws. zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR w ramach konkursu nr 2/2017

Pobierz: Uchwała nr 143/2018 ws. zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach konkursu nr 2/2017

 


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 

W dniu 15 października 2019 r. odbyło się posiedzenie Rady LGD Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” w Odolionie ul. Piaskowa 4, 87-70 Aleksandrów Kujawski. Rada dokonała oceny wniosku złożonego w związku z naborem nr 2/2017 w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
w zakresie tematycznym operacji:
•    Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwój działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie,
Rada LGD podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków.

Pobierz: Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” nr 6/2019
Pobierz: Protokół Komisji Skrutacyjnej z posiedzenia Rady nr 6/2019
Pobierz: Uchwała Nr 70 2019 Rady LGD Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej zmieniająca Uchwałę Nr 87/2018 ws. zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach konkursu nr 2/2017

 


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 

W dniu 15 października 2019 r. odbyło się posiedzenie Rady LGD Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” w Odolionie ul. Piaskowa 4, 87-70 Aleksandrów Kujawski. Rada dokonała oceny wniosku złożonego w związku z naborem nr 2/2017 w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
w zakresie tematycznym operacji:
•    Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwój działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie,
Rada LGD podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków.

 

Pobierz: Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” nr 6/2019
Pobierz: Protokół Komisji Skrutacyjnej z posiedzenia Rady nr 6/2019
Pobierz: Uchwała Nr 70 2019 Rady LGD Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej zmieniająca Uchwałę Nr 87/2018 ws. zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach konkursu nr 2/2017

 


ODWOŁANIA/PROTESTY:

W wyniku przeprowadzonej ponownej oceny operacji nr 2017/2/13 złożonej w związku z naborem wniosków nr 2/2017, w zakresie tematycznym: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwój działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie, Rada LGD podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków z naboru w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

POUCZENIE: Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wniesienia protestu.

 

Protest przysługuje wnioskodawcom jeśli operacja, o której wsparcie ubiega się wnioskodawca:

  1. została negatywnie oceniona pod względem zgodności z LSR albo
  2. nie uzyskała minimalnej liczby punktów w ramach kryteriów wyboru operacji (czyli nie została wybrana przez LGD) albo
  3. została wybrana ale nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków (okoliczność, że operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia protestu)
  4. protest przysługuje także od ustalenia przez LGD kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana.

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia wnioskodawcy informacji od LGD w sprawie wyników wyboru operacji.

 

Do pobrania:
Pobierz: Lista operacji wybranych (ze wskazaniem, które z nich mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków).
Pobierz: Protokół z posiedzenia Rady LGD dotyczącego oceny i wyboru operacji, zawierający informację o wyłączeniach z procesu decyzyjnego, ze wskazaniem których wniosków wyłączenia dotyczyły.
Pobierz: Wzór protestu.

 


 

W dniu 5 marca 2018 r. oraz 6 marca 2018 r. w Biurze Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”, Odolion, ul. Piaskowa 4, 87-700 Aleksandrów Kujawski, odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”.

Posiedzenie dotyczyło rozpatrzenia protestów złożonych w ramach konkursu nr 1/2018 oraz konkursu nr 2/2017, a także ponownej oceny wniosków nr 2017/2/15 złożonych w ramach konkursu 2/2017.

Pobierz: Protokół z posiedzenia nr 2/2018 Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej”

Pobierz: Protokół Komisji Skrutacyjnej z posiedzenia Rady nr 2/2018

 


 

W dniu 16 kwietnia 2018 r., w Biurze Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”, Odolion, ul. Piaskowa 4, 87-700 Aleksandrów Kujawski, odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”.

Posiedzenie dotyczyło zajęcia stanowiska w sprawie skargi złożonej do WSA przez Ciechocińską Agencję Artystyczną – Annę Terlecką.

Pobierz: Protokół z posiedzenia nr 5/2018 Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej”

 


 

W dniu 4 czerwca 2018 r., w Biurze Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”, Odolion, ul. Piaskowa 4, 87-700 Aleksandrów Kujawski, odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”.

Posiedzenie dotyczyło zajęcia stanowiska w sprawie skargi złożonej do WSA przez RUPLA – Sławomir Rusocki – Wezwanie Sygn. Akt II SA/Bd 557/18 z dnia25.05.2018 r.

Pobierz: Protokół z posiedzenia nr 7/2018 Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej”