Przejdź do treści

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW 11/2018

Odolion, 27.07.2018 r.

Ogłoszenie nr 11/2018

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

POPRAWA INFRASTRUKTURY KULTURALNEJ

 

Lokalna Grupa Działania ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Nr konkursu LGD: 11/2018

Termin składania wniosków: od 13.08.2018 do 27.08.2018 (od poniedziałku do piątku)

Miejsce składania wniosków:

Biuro Lokalnej Grupy Działania ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”, Odolion, ul. Piaskowa 4, 87-700 Aleksandrów Kujawski

od 13.08.2018 do 26.08.2018 (od godz. 8:00 do godz. 15:00)

27.08.2018 (od godz. 8:00 do godz. 12:00)

 

Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach
w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz wniosek w formie dokumentu elektronicznego zapisany na informatycznym nośniku danych.

Forma wsparcia: refundacja.

Zakres tematyczny operacji: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej  

Zakres tematyczny naboru nr 11/2018: Poprawa infrastruktury kulturalnej

Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielania wsparcia – stanowią załącznik nr 6 do ogłoszenia.

Cele ogólne i szczegółowe LSR oraz przedsięwzięcia, wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźników zostały określone w załączniku nr 7 do ogłoszenia.

Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji – stanowią załącznik nr 8 do ogłoszenia.

Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji – stanowi załącznik nr 9 do ogłoszenia.

Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 30 pkt.

/spełnienie powyższego minimum punktowego jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę LGD/

 Minimalna kwota wsparcia: 50 000,00 zł

*nie dotyczy sektora finansów publicznych

Limit środków w ramach naboru:  106 842,69 zł

 Intensywność pomocy:

  • 70% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej oraz w przypadku organizacji pozarządowej, która wykonuje taką działalność gospodarczą;
  • 100 % kosztów kwalifikowalnych – w przypadku podmiotu niewykonującego działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej;
  • nie więcej niż 63,63% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność wraz z instrukcjami wypełniania oraz wzór umowy o przyznanie pomocy znajduje się na stronach internetowych:

  • Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” www.ziemiakujawska.pl
  • Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego www.mojregion.eu
  • Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl

Lokalna Strategia Rozwoju, opis kryteriów wyboru operacji, zasady przyznawania punktów ze spełnionego kryterium oraz inne Załączniki do niniejszego ogłoszenia znajdują się w siedzibie LGD ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”, a także na stronie internetowej: www.ziemiakujawska.pl

Szczegółowe informacje udzielane dodatkowo w Biurze LGD ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”.

Pytania należy kierować na adres Stowarzyszenia e-mailziemia.kujawska@wp.pl lub telefonicznie (54) 282 40 97.

Pobierz: Załączniki do ogłoszenia nr 11/2018


WYNIKI NABORÓW

W wyniku przeprowadzonej oceny w związku z naborami wniosków: 9/2018, 10/2018, 11/2018 w ramach operacji objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Rada LGD podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków.

 

Pobierz: Protokół Komisji Skrutacyjnej z Posiedzenia Rady nr 13/2018 w dniu 26.09.2018
Pobierz: Protokół z posiedzenia nr 13/2018 Rady Stowarzyszenia
Pobierz: Uchwała nr 174/2018 ws. zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR w ramach Konkursu 9/2018
Pobierz: Uchwała nr 176/2018 ws. zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach Konkursu 9/2018
Pobierz: Uchwała nr 178/2018 ws. zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR w ramach Konkursu 10/2018
Pobierz: Uchwała nr 180/2018 ws. zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach Konkursu 10/2018
Pobierz: Uchwała nr 183/2018 ws. zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR w ramach Konkursu 11/2018
Pobierz: Uchwała nr 186/2018 ws. zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach Konkursu 11/2018

 


ODWOŁANIA/PROTESTY: BRAK