Przejdź do treści

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW 13/2018

 

Odolion, 07.09.2018 r.

Ogłoszenie nr 13/2018

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

POPRAWA INFRASTRUKTURY KULTURALNEJ

 

Lokalna Grupa Działania ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Nr konkursu LGD: 13/2018

Termin składania wniosków: od 24.09.2018 do 08.10.2018 (od poniedziałku do piątku)

Miejsce składania wniosków:

Biuro Lokalnej Grupy Działania ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”

Odolion, ul. Piaskowa 4,

87-700 Aleksandrów Kujawski

od 24.09.2018 do 07.10.2018 (od godz. 8:00 do godz. 15:00)

08.10.2018 (od godz. 8:00 do godz. 12:00)

Wnioski należy składać bezpośrednio tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

 

Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach
w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz wniosek w formie dokumentu elektronicznego zapisany na informatycznym nośniku danych.

 

Forma wsparcia: refundacja.

 

Zakres tematyczny operacji: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej  

 

Zakres tematyczny naboru nr 13/2018: Poprawa infrastruktury kulturalnej – wyposażenie obiektów pełniących funkcję kulturalną.

Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielania wsparcia – stanowią załącznik nr 6 do ogłoszenia.

 

Cele ogólne i szczegółowe LSR oraz przedsięwzięcia, wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźników zostały określone w załączniku nr 7 do ogłoszenia.

Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji – stanowią załącznik nr 8 do ogłoszenia.

Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji – stanowi załącznik nr 9 do ogłoszenia.

Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 30 pkt.

/spełnienie powyższego minimum punktowego jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę LGD/

 

Minimalna kwota wsparcia: 50 000,00 zł

*nie dotyczy sektora finansów publicznych

Limit środków w ramach naboru:  100 000,00 zł

 

Intensywność pomocy:

  • 70% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej oraz w przypadku organizacji pozarządowej, która wykonuje taką działalność gospodarczą;
  • 100 % kosztów kwalifikowalnych – w przypadku podmiotu niewykonującego działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej;
  • nie więcej niż 63,63% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych.

 

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność wraz z instrukcjami wypełniania oraz wzór umowy o przyznanie pomocy znajduje się na stronach internetowych:

  • Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” www.ziemiakujawska.pl
  • Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego www.mojregion.eu
  • Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl

Lokalna Strategia Rozwoju, opis kryteriów wyboru operacji, zasady przyznawania punktów ze spełnionego kryterium oraz inne Załączniki do niniejszego ogłoszenia znajdują się w siedzibie LGD ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”, a także na stronie internetowej: www.ziemiakujawska.pl

 

Szczegółowe informacje udzielane dodatkowo w Biurze LGD ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”.

Pytania należy kierować na adres Stowarzyszenia e-mailziemia.kujawska@wp.pl lub telefonicznie (54) 282 40 97.

 

Pobierz: Załączniki do ogłoszenia


WYNIKI NABORÓW

W wyniku przeprowadzonej oceny w związku z naborem wniosków: 13/2018 w ramach operacji objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Rada LGD podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków.

 

Pobierz: Protokół z posiedzenia nr 14/2018 Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej”

Pobierz: Protokół Komisji Skrutacyjnej z posiedzenia Rady nr 14/2018 – dotyczy konkursu nr 13/2018

Pobierz: Uchwała LGD Stowarzyszenia „Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej” z 28 listopada 2018 roku w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR w ramach konkursu nr 13/2018

Pobierz: Uchwała LGD Stowarzyszenia „Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej” z 28 listopada 2018 roku w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach konkursu nr 13/2018

 


ODWOŁANIA/PROTESTY: BRAK