Przejdź do treści

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW 8/2018

Ogłoszenie konkursu na projekty realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie typu projektu: Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich – w szczególnosci o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych-zmierzające do ożywienia społeczno-gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym

 

Pobierz: Dokumentacja konkursu

Pobierz: Szczegolowy Opis Osi Priorytetowych RPO WK-P z 25 kwietnia 2018r.

 

Aktualizacja załączników:

Pobierz: Ogłoszenie o naborze wniosków z dnia 22 stycznia 2019 r.
Pobierz: Zasady wsparcia projektów realizowanych przez podmioty inne niż LGD ze środków EFRR
Pobierz: Komunikat w ramach Poddziałania 7.1 Konkurs RPKP.07.01.00-IZ.00-04-206/18 – 8/2018


WYNIKI NABORÓW

W wyniku przeprowadzonej oceny w związku z naborem wniosków 8/2018 w ramach Osi 7 Ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalną Strategią Rozwoju, Działanie 7.1 Rozwój Lokalny Kierowany przez społeczność w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie typu projektu: ,,Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich – w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych – zmierzające do ożywienia społeczno – gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym”, Rada LGD podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków.

 

Pobierz: Protokół z Posiedzenia Rady Nr 12/2018

Pobierz: Protokół z Komisji Sekrutacyjnej z Posiedzenia Rady Nr 12/2018

Pobierz: Uchwała Nr 169/2018 ws. zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR w ramach konkursu 8/2018

Pobierz: Uchwała Nr 172/2018 ws. zatwierdzenia listy operacji wybranych


ODWOŁANIA/PROTESTY: BRAK