Przejdź do treści

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH 9/G/2019

Odolion, 20.12.2019 r.

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na projekty podmiotów innych niż LGD w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11: Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działanie 11.1: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Numer konkursu LGD: 9/G/2019

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano projekty dotyczące:
1. Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:
TYP d) kluby pracy, TYP e) aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia i podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne).

Cel ogólny LSR: Stworzenie miejsca dostatniego życia wspólnoty ludzi przedsiębiorczych, skupionych wokół partnerskiej współpracy, posiadających wizję własnego rozwoju w oparciu o zasoby lokalne.
Cel szczegółowy LSR: Poprawa sytuacji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez zwiększenie aktywności społecznej lub społeczno-zawodowej.
Przedsięwzięcie:  Aktywna integracja społeczna lub społeczno-zawodowa (Typ 1d, 1e, SZOOP RPO WK-P)

Pobierz: Pełne ogłoszenie o naborze 9/G/2019
Pobierz: Załączniki do naboru