Przejdź do treści

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH 4/2019

Ogłoszenie o naborze wniosków
Numer naboru: 4/2019

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie  „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” (dalej: LGD) informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty  realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (dalej: RPO WK-P)

Numer konkursu nadany przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P: RPKP.07.01.00-IZ.00-04-338/19
Numer konkursu nadany przez LGD: 4/2019

ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU:
Typ projektu w ramach Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WK-P na lata 2014-2010 (dalej: SZOOP):
Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich – w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych – zmierzające do ożywienia społeczno-gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym.

 

Cel ogólny Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (dalej: LSR):
1. Stworzenie miejsca dostatniego życia wspólnoty ludzi przedsiębiorczych, skupionych wokół partnerskiej współpracy, posiadających wizję własnego rozwoju w oparciu o zasoby lokalne
Cel szczegółowy LSR:
1.3. Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa poprzez intensyfikację działań służących poprawie infrastruktury kulturalnej, turystycznej i rekreacyjnej
Przedsięwzięcie LSR:
1.3.3. Wspieranie inwestycji w zakresie rewitalizacji obszaru

 

Oś Priorytetowa 7
Działanie  7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność

 

Cel szczegółowy SZOOP:
Ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju

Pobierz: Pełna treść ogłoszenia o naborze 4/2019
Pobierz: Dokumenty i załączniki do naboru (ZIP 136MB)