Przejdź do treści

Projekt Grantowy – Rozwój przedsiębiorczości w Powiecie Aleksandrowskim

 

 

Stowarzyszenie ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” w okresie od 01.08.2020 r. do 31.03.2023 roku realizowało Projekt Grantowy pn. „Projekty grantowe Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” (umowa o dofinasowanie Projektu grantowego nr UM_WR.431.1.434.2020 z dnia 30 września 2020 r.).

Całkowita wartość Projektu Grantowego wyniosła 6 363 860,42 zł i obejmowała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 5 409 281,36 zł.

Projekt był skierowany do zarejestrowanych na obszarze naszego powiatu małych i mikroprzedsiębiorstw. W ramach ogłoszonych trzech naborów wniosków (nr I/RPO/EFRR/2021, II/RPO/EFRR/2021 oraz I/RPO/EFRR/2022)do biura LGD wpłynęły aż 73 wnioski o powierzenie grantu. Oceny projektów dokonała Rada LGD. 56 grantobiorców, których projekty znalazły się najwyżej na liście rankingowej, zawarło umowy ze Stowarzyszeniem ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” i otrzymało dofinansowanie na realizację swoich projektów.

Maksymalna wartość dofinansowania w formie grantu, w ramach Projektu Grantowego, wynosiła nie więcej niż 80 000,00 zł i stanowiła nie więcej niż 85% kosztów kwalifikowalnych. Każdy Grantobiorca zapewnił wkład własny ma poziomie min. 15%.

W ramach Projektu Grantowego aż 56 przedsiębiorców działających w różnych branżach, poprzez wprowadzenie nowych lub udoskonalonych usług, rozwinęło prowadzoną na obszarze Powiatu Aleksandrowskiego działalność gospodarczą. Dzięki zakupionym środkom trwałym mieszkańcy powiatu mają lepszy dostęp do nowych i udoskonalonych usług świadczonych przez lokalnych przedsiębiorców.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działania 7.1. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.