Przejdź do treści

Projekt grantowy – Rozwój przedsiębiorczości w Powiecie Aleksandrowskim

 

Rozwój przedsiębiorczości w Powiecie Aleksandrowskim

Miło nam Państwa poinformować, że Stowarzyszenie ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” podpisało umowę na realizację Projektu Grantowego pn. Projekty grantowe Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” w ramach osi 7. (umowa o dofinasowanie Projektu grantowego nr UM_WR.431.1.434.2020 z dnia 30 września 2020 r.).

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działania 7.1. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Projekt Grantowy będzie realizowany od 01.08.2020 r. do 31.03.2023 roku.

Całkowita wartość Projektu Grantowego wynosi 4 404 754,04 zł  i obejmuje dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 3 744 040,93 zł. Wartość dofinansowania stanowi nie więcej niż 85% kosztów kwalifikowalnych. Grantobiorca musi zapewnić wkład własny ma poziomie min. 15%.

Realizacja Projektu grantowego przyczyni się do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju kierowanej przez społeczność dla obszaru Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2016 – 2023. Projekt przyczyni się do realizacji następujących celów i przedsięwzięć zdefiniowanych
w LSR:

cel ogólny: Stworzenie miejsca dostatniego życia wspólnoty ludzi przedsiębiorczych, skupionych wokół partnerskiej współpracy, posiadających wizję własnego rozwoju w oparciu o zasoby lokalne

cel szczegółowy: Wspieranie tworzenia i rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw przedsięwzięcie: Wspieranie rozwoju działalności gospodarczej w ramach grantów RPO.

Zdaniem LGD projekt przyczyni się do wzrostu przedsiębiorczości i konkurencyjności na wskazanym obszarze, a także rozwiąże potrzebę ożywienia społecznego i gospodarczego przyczyniając się do poprawy warunków uczestnictwa w życiu społecznym i gospodarczym osób zamieszkujących obszary wiejskie i małe miasta do 20 tys. mieszkańców.

Projekt zakłada wsparcie inwestycyjne min. 40 firm z sektora mikro i małych przedsiębiorstw z obszaru wdrażania LSR poprzez:

  • rozbudowę przedsiębiorstwa;
  • rozszerzenie zakresu działania przedsiębiorstwa;
  • działania mające na celu dokonywanie zasadniczych zmian produkcji bądź procesu produkcyjnego, prowadzące do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług;
  • zmianę stosowanych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych;
  • zmianę wyrobu i usługi, w tym także zmianę sposobu świadczenia usługi.

Granty będą wybierane i oceniane przez Radę LGD w oparciu o jej regulamin, procedury wyboru i oceny grantobiorców z zastosowaniem kryteriów wyboru grantobiorców.

Więcej informacji o zasadach uzyskania wsparcia oraz planowanych terminach naborów w ramach projektu otrzymają Państwo w biurze LGD oraz pod numerem tel. 54 – 282-40-97