Przejdź do treści

Wyniki naboru nr 4/G/2020 – Posiedzenie nr 10/2020 Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”

W dniach 5-12 listopada 2020 r. Rada Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” dokonała oceny i wyboru wniosków złożonych w ramach naboru nr 4/G/2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11: Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działanie 11.1: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR. Przedsięwzięcie: Aktywna integracja społeczna lub społeczno-zawodowa (Typ 1d, 1e, SZOOP RPO WK-P)

Pobierz: Protokół z Posiedzenia Rady nr 10/2020
Pobierz: Lista projektów zgodnych lub niezgodnych z LSR 4/G2020
Pobierz: Lista projektów wybranych do realizacji w ramach naboru 4/G/2020