Przejdź do treści

Zapraszamy na spotkanie informacyjne z przygotowania wniosku o rozliczenie grantu w ramach RPO WK-P

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” zaprasza mieszkańców powiatu aleksandrowskiego na spotkanie informacyjne z zakresu:

Przygotowanie Wniosku o rozliczenie grantu w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014–2020

Pobierz: Szczegółowa informacja o szkoleniu