Przejdź do treści

Zaproszenie do projektu „Działam dla siebie, działam dla innych”

W imieniu Stowarzyszenia Tilia

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE:
„Działam dla siebie, działam dla innych – aktywizacja zawodowa oraz społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powiatu toruńskiego, aleksandrowskiego, lipnowskiego, chełmińskiego i m. Toruń”.

Być może są osoby, które chciałyby wziąć udział w projekcie i skorzystać z jednej lub dwóch ścieżek wsparcia dotyczących aktywizacji społecznej i zawodowej, płatnych staży, bezpłatnych kursów, wolontariatu.

Regulamin oraz ogłoszenie o naborze znajdują się w załącznikach.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020
Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo
Działanie 9.2 Włączenie społeczne
Poddziałanie 9.2.1. Aktywne włączenie społeczne

Termin realizacji projektu: 1.09.2020 – 31.08.2022

Cel projektu: Aktywizacja społeczna i zawodowa 40 zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym niepełnosprawnych mieszkańców powiatu toruńskiego, aleksandrowskiego, lipnowskiego, chełmińskiego i miasta Toruń, poprzez podniesienie ich kompetencji społecznych oraz poprawę i wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia.

Beneficjenci projektu: osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby z niepełnosprawnościami zamieszkujące teren powiatu toruńskiego, aleksandrowskiego, lipnowskiego, chełmińskiego lub obszar miasta Toruń.

Priorytetowo traktowane są osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego lub osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub
osoby z niepełnosprawnością sprzężoną, oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi lub osoby korzystające z PO PŻ (indywidualnie lub rodzina) lub zamieszkujące na obszarach zdegradowanych wyznaczonych w lokalnych lub gminnych programach rewitalizacji.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z:

Sylwia Jaroszewicz – Burczyńska
Stowarzyszenie „Tilia”
Szkoła Leśna na Barbarce
tel.056 657 60 89 lub 85

 

Pobierz: dokumenty projektu: formularz rekrutacyjny, regulamin uczestnictwa