Przejdź do treści

AKTYWIZACJA SPOŁECZNA MIESZKAŃCÓW POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO


W dniu 16.11.2023 r. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim odbyło się wydarzenie podsumowujące realizację projektu pt. ,,Aktywizacja społeczna mieszkańców powiatu aleksandrowskiego” realizowanego na przestrzeni ostatnich miesięcy przez LGD Stowarzyszenie ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”.

Projekt współfinansowany był z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014- 2020, Oś Priorytetowa 11. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR. Dotyczył zajęć aktywizacyjnych dla dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 18 lat. W projekcie wzięło udział aż 375 osób. Jednym z elementów było wsparcie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z obszaru powiatu aleksandrowskiego, które polegało na organizacji Obozu w Harcerskim Ośrodku Wypoczynkowym w Smerzynie w dniach od 6-15 lipca 2023 r. W obozie wzięło udział 80 dzieci z Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu powiatu wraz z opiekunami. W ramach projektu zakupione zostały również dresy treningowe oraz mundury dla wszystkich uczestników obozu.

W uroczystości brali udział Prezes oraz członkowie Zarządu Stowarzyszenia ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”, Burmistrz Miasta Ciechocinek, Wójt Gminy Raciążek, Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Przedstawiciele Zarządów OSP z terenu całego powiatu aleksandrowskiego oraz druhowie z MDP z rodzicami i opiekunami.


Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” pozyskało dofinansowanie na realizację projektu pt. „Aktywizacja społeczna mieszkańców powiatu aleksandrowskiego”. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.

Projekt jest realizowany w okresie od 1 kwietnia do 31 października 2023 roku.
W ramach projektu jednym z elementów była realizacja zadania:

– warsztaty eksperymentalne dla dzieci zamieszkałych na terenie powiatu aleksandrowskiego

Poniżej załączamy kilka zdjęć z przebiegu realizacji zadania.


Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” pozyskało dofinansowanie na realizację projektu pt. „Aktywizacja społeczna mieszkańców powiatu aleksandrowskiego”. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.

Projekt jest realizowany w okresie od 1 kwietnia do 31 października 2023 roku.
W ramach projektu jednym z elementów była realizacja zadania:

– zajęcia z robotyki dla dzieci zamieszkałych na terenie powiatu aleksandrowskiego

Poniżej załączamy kilka zdjęć z przebiegu realizacji zadania.


Obóz młodzieżowych drużyn pożarniczych 6 – 15 lipca 2023 r.

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” pozyskało dofinansowanie na realizację projektu pt. „Aktywizacja społeczna mieszkańców powiatu aleksandrowskiego”. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.

W ramach projektu jednym z elementów była realizacja zadania: Obóz młodzieżowych drużyn pożarniczych, który odbył się w terminie 6 – 15 lipca 2023 roku w Harcerskim Ośrodku Wypoczynkowym w Smerzynie, Smerzyn 62, 89-210 Łabiszyn.

Zgodnie z programem przeprowadzono następujące zajęcia:

– profilaktyczne

– warsztaty z udzielania pierwszej pomocy

– obsługa podstawowego sprzętu pożarniczego

– warsztaty z autoprezentacji

– warsztaty z komunikacji społecznej oraz kompetencji interpersonalnych – spotkania z przedstawicielami OSP.

Wszyscy uczestnicy bezpiecznie wrócili do domów. Poniżej załączamy zdjęcia z przebiegu realizacji zadania. Wszystkim uczestnikom obozu serdecznie dziękujemy i zachęcamy do udziału w kolejnych projektach realizowanych przez Stowarzyszenie ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”


Obóz młodzieżowych drużyn pożarniczych – aktualizacja terminu i miejsca zadania

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” pozyskało dofinansowanie na realizację projektu pt. „Aktywizacja społeczna mieszkańców powiatu aleksandrowskiego”. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.

W ramach projektu jednym z elementów będzie realizacja zadania: Obóz młodzieżowych drużyn pożarniczych.

W ramach zadania przewiduje się:

Udział młodzieży (80 osób) zamieszkujących na obszarze powiatu aleksandrowskiego w 10 dniowym obozie w terminie 6 – 15 lipca 2023. 

adres: Harcerski Ośrodek Wypoczynkowy w Smerzynie, Smerzyn 62, 89-210 Łabiszyn


Rekrutacji do udziału w zadaniu projektowym – Obóz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych

Pobierz: Szczegóły rekrutacji


Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” pozyskało dofinansowanie na realizację projektu Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.

W ramach projektu pt. „Aktywizacja społeczna mieszkańców powiatu aleksandrowskiego” jednym jego z elementów będzie realizacja zadania „Animacja społeczności lokalnych poprzez zaangażowanie lokalnie działających organizacji i stowarzyszeń”.

W ramach zadania przewiduje się realizację następujących form wsparcia:

 1. Zajęcia robotyki
 2. Zajęcia zumby
 3. Warsztaty eksperymentalne
 4. Zajęcia artystyczne
 5. Zajęcia sportowe

Zasady rekrutacji:

Kryteria formalne, które musi spełnić każdy uczestnik:

 • osoby zamieszkujące w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie objętym Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” tj. gminy wiejskie: Aleksandrów Kujawski, Bądkowo, Koneck, Waganiec, Raciążek, Zakrzewo oraz miasta: Ciechocinek, Aleksandrów Kujawski, Nieszawa – weryfikacja na podstawie zaświadczenia z właściwej ewidencji ludności o miejscowości zameldowania na pobyt stały lub czasowy lub inny dokument potwierdzający zamieszkanie na obszarze powiatu aleksandrowskiego.
 • osoby niepełnoletnie – weryfikacja na podstawie oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego

Kryteria premiujące:

 • wielodzietność rodziny kandydata – 1 pkt. – weryfikowane na podstawie oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego
 • niepełnosprawność kandydata – 1 pkt. – weryfikowane na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności

Rekrutacja trwa do od 1 do 28 kwietnia 2023 roku.

Zapraszamy wszystkich chętnych!

Szczegółowe informacje dostępne w biurze LGD Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” w Odolionie.


Stowarzyszenie ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” w okresie od 1 kwietnia do 31 października 2023 roku realizuje projekt pod tytułem ,,Aktywizacja społeczna mieszkańców powiatu aleksandrowskiego” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11.Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczna 375 osób, w szczególności dzieci i młodzieży z obszaru powiatu aleksandrowskiego tj. obszaru objętego LSR Stowarzyszenia ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”. W ramach projektu zaplanowano realizację następujących zadań:

1.Akademia Młodego Lidera – Obóz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych – w ramach zadania zrealizowane zostanie:

 • organizacja obozu Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych (80 uczestników) w tym transport i ubezpieczenie uczestników
 • zakup dresów treningowych i zestawów wyjściowych dla MDP.
 1. Animacja społeczności lokalnych poprzez zaangażowanie lokalnie działających organizacji i stowarzyszeń – w ramach zadania zrealizowane zostanie:
 • zajęcia z robotyki (200 osób)
 • zumba (200 osób)
 • warsztaty eksperymentalne (200 osób)
 • zajęcia artystyczne (200 osób)
 • zajęcia sportowe (95 osób) w tym zakup piłek treningowych (20 sztuk).

Projekt zakłada osiągnięcie następujących wskaźników rezultatu i produktu:

Liczba mieszkańców objętych działaniami wspierającymi rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej – 375 osób.

Liczba działań wspierających rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej – 5 sztuk.

Całkowita wartość projektu (kwota wydatków kwalifikowalnych) –  447 368,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich (dofinansowanie) – 424 999,60 zł