Przejdź do treści

CZYM JEST LGD?

“Lokalne Grupy Działania”, czyli związki partnerów publicznych i prywatnych wspólnie podejmujących innowacyjne działania związane z rozwojem obszaru wiejskiego.

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami zawartymi w Uzupełnieniu do Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” Lokalna Grupa Działania może przybrać formę stowarzyszenia, związku stowarzyszeń lub fundacji. Członkowie Partnerstwa Dla Ziemi Kujawskiej wybrali formę prawną stowarzyszenia.

20 lutego 2006 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Konecku odbyło się spotkanie założycielskie Stowarzyszenia „Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej”. W zebraniu wzięło udział 32 członków założycieli, przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego i społecznego.

Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000254260 na mocy postanowienia Sądu Gospodarczego w Toruniu z dnia 19 kwietnia 2006 roku.

Stowarzyszenie działa na mocy przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. „Prawo o stowarzyszeniach” oraz opracowanego statutu.

Potencjalni uczestnicy lokalnych grup działania należą do trzech głównych grup:

  • ludzie lub stowarzyszenia zaangażowane przede wszystkim w sprawy społeczne, zatrudnienia i jakości życia;
  • firmy prywatne i sektor finansowy zainteresowane głównie rozwojem firm i zyskiem, jak również dostosowaniem lokalnej gospodarki do wymogów rynkowych;
  • regionalne, krajowe i europejskie instytucje publiczne zainteresowane polityka regionalną, zatrudnieniem, sprawami środowiska, gospodarki i dziedzictwa społecznego i kulturowego, osiedlaniem nowych mieszkańców i spójnością pomiędzy programami sektorowymi i lokalnymi;

Lokalna Grupa Działania poprzez promocję i pracę swoich członków chce zachęcić kolejnych animatorów do pracy na swoim terenie, wykorzystać tkwiący w nich potencjał w celu realizacji wspólnych zadań. Tylko dzięki pracy i zaangażowaniu szerokiego grona animatorów możliwe jest zrealizowanie oddolnego podejścia programu Leader+ i pełnego osiągnięcia założonych celów. Współpraca ludzi z różnych sektorów umocni wiarę w możliwości zmiany naszej małej ojczyzny, zachęci do podejmowania nowych inicjatyw.