Przejdź do treści

WAŻNE DOKUMENTY


UMOWA O REALIZACJI STRATEGII RLKS

UMOWA O WARUNKACH I SPOSOBIE REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ Z DNIA 19 MAJA 2016 r., Z ZAŁĄCZNIKAMI

Pobierz: Umowa o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność z dnia 19 maja 2016 r.
Pobierz: Aneks nr 1 do umowy nr 00015-6933-UM0240015/15 z dnia 19 maja 2016 r. z załącznikami (ZIP)
Pobierz: Aneks nr 2 do umowy nr 00015-6933-UM0240015/15 z dnia 19 maja 2016 r. z załącznikami (PDF)
Pobierz: Aneks nr 3 do umowy nr 00015-6933-UM0240015/15 z dnia 19 maja 2016 r. z załącznikami (ZIP)
Pobierz: Aneks nr 4 do umowy nr 00015-6933-UM0240015/15 z dnia 19 maja 2016 r. z załącznikami (ZIP)
Pobierz: Aneks nr 5 do umowy nr 00015-6933-UM0240015/15 z dnia 19 maja 2016 r. z załącznikami (ZIP)
Pobierz: Aneks nr 6 do umowy nr 00015-6933-UM0240015/15 z dnia 19 maja 2016 r. z załącznikami (ZIP)
Pobierz: Aneks nr 7 do umowy nr 00015-6933-UM0240015/15 z dnia 19 maja 2016 r. z załącznikami (ZIP)
Pobierz: Aneks nr 8 do umowy nr 00015-6933-UM0240015/15 z dnia 19 maja 2016 r. z załącznikami (PDF)
Pobierz: Aneks nr 9 do umowy nr 00015-6933-UM0240015/15 z dnia 19 maja 2016 r. z załącznikami (ZIP)
Pobierz: Aneks nr 10 do umowy nr 00015-6933-UM0240015/15 z dnia 19 maja 2016 r. z załącznikami (ZIP)
Pobierz: Aneks nr 11 do umowy nr 00015-6933-UM0240015/15 z dnia 19 maja 2016 r. z załącznikami (ZIP)
Pobierz: Aneks nr 12 do umowy nr 00015-6933-UM0240015/15 z dnia 19 maja 2016 r. z załącznikami (RAR)
Pobierz: Aneks nr 13 do umowy nr 00015-6933-UM0240015/15 z dnia 19 maja 2016 r. z załącznikami (PDF)
Pobierz: Aneks nr 14 do umowy nr 00015-6933-UM0240015/15 z dnia 19 maja 2016 r. z załącznikami (RAR)
Pobierz: Aneks nr 15 do umowy nr 00015-6933-UM0240015/15 z dnia 19 maja 2016 r. z załącznikami (ZIP)
Pobierz: Aneks nr 16 do umowy nr 00015-6933-UM0240015/15 z dnia 19 maja 2016 r. z załącznikami (ZIP)
Pobierz: Aneks nr 17 do umowy nr 00015-6933-UM0240015/15 z dnia 19 maja 2016 r. z załącznikami (ZIP)
Pobierz: Aneks nr 18 do umowy nr 00015-6933-UM0240015/15 z dnia 19 maja 2016 r. z załącznikami (ZIP)
Pobierz: Aneks nr 19 do umowy nr 00015-6933-UM0240015/15 z dnia 19 maja 2016 r.
Pobierz: Aneks nr 20 do umowy nr 00015-6933-UM0240015/15 z dnia 19 maja 2016 r. z załącznikami (ZIP)
Pobierz: Aneks nr 21 do umowy nr 00015-6933-UM0240015/15 z dnia 19 maja 2016 r. z załącznikami (ZIP)

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY – LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

Pobierz: Lokalna Strategia Rozwoju
Pobierz: Załącznik nr 1 – Procedura Aktualizacji LSR
Pobierz: Załącznik nr 2 – Procedura dokonywania ewaluacji i monitoringu
Pobierz: Załącznik nr 3 – Plan działania
Pobierz: Załącznik nr 4 – Budżet LSR
Pobierz: Załącznik nr 5 – Plan komunikacji

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY – HARMONOGRAM NABORÓW WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU

Pobierz: Załącznik nr 2 – Harmonogram naborów wniosków

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UMOWY – PROCEDURY WYBORU I OCENY OPERACJI W RAMACH LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU

Pobierz: Załącznik Nr 3 do Umowy – Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR
Pobierz: Załączniki do Procedury oceny i wyboru operacji w ramach LSR

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO UMOWY – REGULAMIN ORGANU DECYZYJNEGO

Pobierz: Załącznik Nr 4 – Regulamin Rady

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UMOWY – KRYTERIA WYBORU OPERACJI

Pobierz: Kryteria – Wspieranie inwestycji w zakresie rewitalizacji obszaru

Pobierz: Kryteria – Wspieranie usług turystycznych

Pobierz: Kryteria – Rozwój działalności gospodarczej

Pobierz: Kryteria – Promocja obszaru objętego LSR

Pobierz: Kryteria – Wsparcie na podejmowanie działalności gospodarczej

Pobierz: Kryteria – Inkubator

Pobierz: Kryteria – Poprawa infrastruktury kulturalnej, turystycznej oraz rekreacyjnej

Pobierz: Kryteria – Wspieranie działań zmierzających do zachowania dziedzictwa kulturowego

Pobierz: Kryteria – Wspieranie inwestycji w zakresie budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych i powiatowych

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO UMOWY – OPISY STANOWISK PRECYZUJĄCE PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW I ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI BIURA LGD

Pobierz: Załącznik Nr 6 – Opisy stanowisk

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO UMOWY – PLANY SZKOLEŃ DLA CZŁONKÓW ORGANU DECYZYJNEGO I PRACOWNIKÓW BIURA LGD

Pobierz: Załącznik Nr 7 – Plany szkoleń

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO UMOWY – PROCEDURY WYBORU I OCENY GRANTOBIORCÓW W RAMACH PROJEKTÓW GRANTOWYCH

Pobierz: Załącznik Nr 8 – Procedury wyboru i oceny grantobiorców

Pobierz: Załączniki do Procedur wyboru i oceny grantobiorców

ZAŁĄCZNIK NR 9 DO UMOWY – KRYTERIA WYBORU GRANTOBIORCÓW

Pobierz: Załącznik Nr 9 – Kryteria wyboru grantobiorców


DOKUMENTY

Przepis prawne:

Dokumenty:


Statut Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej”


NOWE FORMULARZE OŚWIADCZEŃ I ZGÓD W ZAKRESIE ZASAD PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH – DZIAŁANIE 19.2 PROW

Szanowni Państwo,
na prośbę Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, informujemy, że w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przygotowała nowe formularze oświadczeń i zgód w zakresie zasad przetwarzania danych osobowych w celach związanych z ubieganiem się o wsparcie w ramach podziałania 19.2 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, które należy załączyć wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy / umową o przyznaniu pomocy / wnioskiem o płatność.

Aktualne formularze:

Pobierz: Oświadczenia dot. przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19.2 w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętym PROW 2014-2020 jako m.in. wnioskodawcy / beneficjenta / pełnomocnika.

Pobierz: Oświadczenia dot. przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19.2 PROW jako osoby świadczącej lub udostępniającej wkład rzeczowy.

Pobierz: Oświadczenia dot. przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19.2 PROW jako uczestnika szkolenia / warsztatów.


STRATEGIA

Lokalna Strategia Rozwoju 2019:


ANKIETY MONITORUJĄCE LSR DLA BENEFICJENTÓW

Ankiety dotyczą wszystkich działań konkursowych, realizowanych w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju. Ankieta składana jest do biura LGD w wersji papierowej bądź elektronicznej w ciągu 30 dni od otrzymania płatności ostatecznej.

Pobierz: Ankieta – Aktywna integracja społeczna lub społeczno-zawodowa
Pobierz: Ankieta – Podejmowanie działalności gospodarczej
Pobierz: Ankieta – Rozwój działalności gospodarczej
Pobierz: Ankieta – Wspieranie inwestycji w zakresie budowy lub przebudowy publicznych dróg
Pobierz: Ankieta – Poprawa infrastruktury kulturalnej, turystycznej oraz rekreacyjnej
Pobierz: Ankieta – Wspieranie inwestycji w zakresie rewitalizacji obszaru
Pobierz: Ankieta – Promocja obszaru objętego LSR, w tym produktów i usług lokalnych
Pobierz: Ankieta – Wspieranie działań zmierzających do zachowania dziedzictwa kulturowego


PROCEDURA PROW 2014-2020 / RPO WK-P 2014-2020

Procedura oceny i wyboru operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” wraz z procedurą przeprowadzania naboru wniosków wraz z załącznikami.

Pobierz: Procedura oceny i wyboru operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” wraz z procedurą przeprowadzania naboru wniosków
Pobierz: Zał. 1 Rejestr naboru wniosków
Pobierz: Zał. 2 Ogłoszenie o naborze wniosków
Pobierz: Zał. 3 Informacje, teminy, miejsca składania wniosków
Pobierz: Zał. 4 Planowane do osiągnięcia cele przedsięwzięcia i wskaźniki
Pobierz: Zał. 5 Rejestr wniosków w ramach PROW 2014-2020
Pobierz: Zał. 6 Rejestr wniosków w ramach RPO WK-P 2014-2020
Pobierz: Zał. 7 Weryfikacja zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy PROW 2014-2020
Pobierz: Zał. 8 Karta weryfikacji wstępnej wniosku
Pobierz: Zał. 9 Wzór zawiadomienia o posiedzeniu Rady LGD
Pobierz: Zał. 10 Wzór pisma do Wnioskodawcy w sprawie uzupełnienia wniosku
Pobierz: Zał. 11 Deklaracja poufności i bezstronności
Pobierz: Zał. 12 Karta oceny zgodności operacji z LSR
Pobierz: Zał. 13 Karta oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami
Pobierz: Zał. 14 Lista obecności z posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD
Pobierz: Zał. 15 Rejestr interesów Członków Rady LGD
Pobierz: Zał. 16 Wzór uchwał w sprawie oceny zgodności operacji z LGD
Pobierz: Zał. 17 Wzór listy operacji zgodnych z LSR wraz z uchwałą zatwierdzającą listę
Pobierz: Zał. 18 Wzór uchwały Rady LGD w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia
Pobierz: Zał. 19 Wzór listy operacji wybranych wraz z uchwałą zatwierdzającą listę
Pobierz: Zał. 20 Wzór zawiadomienia o wynikach oceny i wyboru operacji
Pobierz: Zał. 21 Wykaz dokumentów przekazywanych do Zarządu Województwa w ramach operacji
Pobierz: Zał. 22 Wzór protestu
Pobierz: Zał. 23 Rejestr protestów
Pobierz: Zał. 24 Wzór uchwały Rady LGD w sprawie rozpatrzenia protestu
Pobierz: Zał. 25 Wzór pisma informującego Wnioskodawcę o wynikach przeprowadzonej autokontroli
Pobierz: Zał. 26 Wzór pisma o przeprowadzonej autokontroli – pozostawienie pisma bez rozpatrzenia
Pobierz: Zał. 27 Wzór pisma o pozostawieniu protestu bez rozpatrzenia na skutek jego wycofania
Pobierz: Zał. 28 Wzór uchwały w sprawie wydania opinii przez radę LGD w sprawie możliwości zmiany umowy o przyznaniu pomocy przez Beneficjenta


PERSPEKTYWA 2014-2020 – DOKUMENTY APLIKACYJNE

Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

Dokumenty Aplikacyjne: Link


Procedury i kryteria w związku z projektem realizowanym przez Stowarzyszenie ,,Projekty grantowe Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej w ramach osi 7″ współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P

Pobierz: Kryteria oceny i wyboru projektu objętego grantem
Pobierz: Procedury naboru, oceny i wyboru operacji
Pobierz: Procedury wdrażania grantów


Pobierz: Deklaracja woli przystąpienia w charakterze członka zwyczajnego do Stowarzyszenia ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”
Pobierz: Rekomendacja na członka Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”